Het doel van de practice capaciteits- en prestatiemanagement is ervoor te zorgen dat services de overeengekomen en verwachte prestaties bereiken en op een kosteneffectieve manier voldoen aan de huidige en toekomstige vraag.

De serviceprestatie is afhankelijk van de servicecapaciteit: “de maximale verwerkingscapaciteit die een CI of service kan leveren”.

Prestatie: Een maatstaf voor wat wordt bereikt of geleverd door een systeem, persoon, team, practice of service.

De visie van USM
Capaciteit is een kwaliteitsaspect van de service, dat op een
standaardwijze in USM aan bod komt in het kenmerk functioneren.
Over dergelijke kwaliteitsaspecten:
• worden afspraken gemaakt, die in SLA’s, OLA’s en UC’s worden vastgelegd en geborgd
• worden profielen (medewerkers) belast met het managen van die afspraken
• worden middelen ingezet en beheerd om de ondersteuning van de afspraken mogelijk te maken
• worden data over de bijbehorende prestaties verzameld en gerapporteerd

Capaciteits- en prestatiemanagement komt overal in het USM-procesmodel aan bod, net als beschikbaarheidsmanagement. Zie Figuur 50.

Figuur 50. De ITIL-practice Capaciteits- en prestatiemanagement wordt gerealiseerd met USM-processen