Het doel van de practice releasemanagement is om nieuwe en gewijzigde services en functies beschikbaar te maken voor gebruik.

Een release is gepland in een releaseplan, met gedetailleerde releaseschema's die zijn overeengekomen met klanten en andere stakeholders. De release kan uit veel verschillende componenten bestaan, waaronder infrastructuur, software, documentatie, training en tools.

Release: Een versie van een service, een ander configuratie-item, of een verzameling configuratie-items, die voor gebruik beschikbaar wordt gemaakt.

Releases worden geïmplementeerd in de practice uitrolmanagement. In een DevOps-omgeving wordt releasemanagement vaak geïntegreerd met een continue integratie/continue levering benadering (continuous integration/continuous delivery).


De visie van USM
ITIL 4 maakt voor de afhandeling van changes onderscheid tussen
change enablement, organisatieverandermanagement, serviceontwerp, servicevalidatie en testen, uitrolmanagement, IT-assetmanagement en serviceconfiguratiemanagement.

In USM is er voor het afhandelen van changes slechts één integraal en geïntegreerd proces, CHM, waarin al die activiteiten een logische, vaste plek hebben.

In USM is releasemanagement dus een regulier onderdeel van het proces CHM. Over releases kunnen voorwaarden of basisplanningen in SLA’s worden opgenomen, in CTM. Zulke afspraken gelden dan als richtlijn voor het concreet invullen van releaseplannen in CHM. Zie Figuur 56.

USM behandelt alle changes releasematig, net zoals alle wensen, alle incidenten, alle service requests en alle risico’s.

Figuur 56. De ITIL-practice Releasemanagement wordt gerealiseerd met USM-processen