Hoewel USM geen voorgeschreven invoeringsaanpak kent, gelden
ook hier de aandachtspunten die in het algemeen aanbeveling verdienen
in organisatieverbeterprojecten (zoals ook geïllustreerd in ITIL’s continual improvement model):
• Bepaal de scope – maak duidelijk voor welk taakgebied en voor welke organisatie de aanpak geldt. Het bepalen van de scope levert inzicht in de vraag wie de stakeholders in de verbetering zijn, welke middelen daar ingezet worden, en welke services in het geding zijn.
• Stel de huidige situatie vast – bepaal de actuele organisatorische inrichting, de mensen die betrokken zijn en de profielen die zij hebben, de middelen die zij gebruiken, de werkwijzen die zij volgen, de cultuur die heerst, de services die worden geleverd.
• Bepaal haalbare doelen – bepaal een (meetbare) stip op de horizon die binnen de geldende randvoorwaarden (geld, cultuur, verandercapaciteit) realiseerbaar is.
• Plan de verbetering – denk na over de te realiseren doelstellingen, bepaal de fasering van de verbetering, en stel een draaiboek op. Werk in kleine, iteratieve verbeterstappen – de verbetersprints van de USM-methode (een agile benadering) – en pas het verbeterprogramma na iedere iteratie aan als daar aanleiding voor is (zie Figuur 10).
• Bepaald de practices die uit ITIL (of uit ASL en BiSL of andere frameworks) worden overgenomen, en vertaal deze naar de gestandaardiseerde werkwijzen zoals die in de USM-methode zijn gespecificeerd: gebruik de profielen, bepaal de machtsverhouding tussen proces- en lijnmanagement, en leg de werkwijzen vast met behulp van de acht workflowtemplates.
• Zorg ervoor dat kennisoverdracht een belangrijk thema is aan het begin van de verbeteringen: de kennis van methodisch werken ontbreekt vaak in hoge mate in organisaties die gewend zijn om met practices te werken.
• Maak de verbeteringen meetbaar: hou een nulmeting en meet op geregelde tijden de vorderingen. Zorg voor SMART doelstellingen.
• Betrek het management expliciet bij de verbeteringen: maak hen dagelijks verantwoordelijk voor de vorderingen en zie toe op de voorbeeldfunctie die het management heeft.
• Betrek ook de medewerkers bij de verbeteringen – stel een USM-Klankbordgroep in .

Figuur 10 illustreert de gefaseerde (agile) invoering van de USM-methode.