Gestructureerde managementmethodes (USM, ISM, FSM) worden veelal gebruikt in het streven naar control. De toenemende afhankelijkheid van organisaties van ondersteunende disciplines (zoals informatievoorziening) leidt ertoe dat er steeds meer wordt gestuurd op control. Deze trend wordt bovendien gevoed door de groeiende mate van toezicht door externe toezichthouders op de manier waarop organisaties functioneren. Informatieveiligheid is daarbij een van de meest in het oog springende factoren.

Eén van de meest gehanteerde mechanismes om control te realiseren is functiescheiding. Zo heeft functiescheiding in de discipline informatievoorziening geleid tot het onderscheid tussen IT-beheer en Functioneel beheer. In branches zoals de bouw heeft functiescheiding ook nadrukkelijk geleid tot een scherp afgebakend onderscheid tussen ontwerp en bestek/realisatie. In de dienstverlening blijft die functiescheiding ook na oplevering van een resultaat langdurig de werkwijze van de organisatie bepalen.

Een tweede belangrijk controlmechanisme is standaardisatie, ter bevordering van de voorspelbaarheid van de dienstverlening.

Methodes die nadrukkelijk inspelen op domeinen die door functiescheiding tot stand zijn gekomen, of op standaardisatie, kunnen in een levenscyclus zeer langdurig hun nut bewijzen. Dat is de reden dat de methodes enerzijds weliswaar een toepassing zijn van eenzelfde onderliggende SMM-benadering, maar anderzijds ook heel lang hun bestaansrecht zullen blijven illustreren.

De besproken mechanismen worden gedetailleerd behandeld in het boek "De USM-methode".